Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Dự án Nhà ở xã hội NƠXH-02, Khu ĐTM Phước Long

[pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/TB-88.pdf” title=”TB 88″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/1.-Don-DK-thue-thue-mua.pdf” title=”1. Don DK thue thue mua”] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/2.-Mau-02.pdf” title=”2. Mau 02″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/3.-Mau-03.pdf” title=”3. Mau 03″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/4.-Mau-04.pdf” title=”4. Mau 04″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/5.-Mau-05.pdf” title=”5. Mau 05″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/6.-Mau-06.pdf” title=”6. Mau 06″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/7.-Mau-07.pdf” title=”7. Mau 07″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/8.-Mau-08.pdf” title=”8. Mau 08″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/9.-Mau-09.pdf” title=”9. Mau 09″] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/10.-Mau-10-Đon-ĐK-THUE.pdf” title=”10. Mau 10 Đon ĐK THUE”] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/11.-PL-02-Doi-tuong-va-dieu-kien.pdf” title=”11. PL 02 Doi tuong va dieu kien”] [pdf-embedder url=”http://hudnhatrang.vn/wp-content/uploads/2021/11/12.-PL03-Danh-muc-ho-so.pdf” title=”12. PL03 Danh muc ho so”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.