Ông Nguyễn Lê Dũng          Chủ tịch HĐQT

 

Ông Trần Anh Tài
Thành viên HĐQT

 

Ông Lương Thành Phúc
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Khải       Thành viên HĐQT

 

 

Ông Trần Đình Vọng
 Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Thanh Hải
Thành viên HĐQT