Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Tổng công ty HUD về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chị thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

       (HUD) Ngày 26/8, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do 2 đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm Phó đoàn đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn có một số thành viên là Vụ trưởng, Vụ phó một số Vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội. Cùng đoàn còn có đồng chí Ngô Minh Mẫn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Hồng Khải – Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

       Tiếp Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị, Tổng công ty HUD có đồng chí Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Trưởng các Ban Đảng của Đảng bộ Tổng công ty HUD.

Đồng chí Nghiêm Văn Bang-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD báo cáo với Đoàn Kiểm tra
của Bộ Chính trị về kết quả thực hiện NQTƯ4 và Chỉ thị 03-CT/TW.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nghiêm Văn Bang đã báo cáo tóm tắt với Đoàn về tình hình hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ Tổng công ty HUD luôn giữ vững được vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với Tổng công ty, đối với các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng… Đảng bộ đã triển khai đầy đủ việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, các Nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách nhà nước; xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình hành động, Nghị quyết chỉ đạo nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty với nhiều giải pháp tích cực. Đồng thời, Đảng bộ Tổng công ty kiên quyết đấu tranh bảo vệ tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và đoàn kết trong Đảng.

Báo cáo về việc quán triệt và tổ chức thực hiện NQTW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng chí Nghiêm Văn Bang cho biết: Qua gần một năm thực hiện, việc khắc phục các vấn đề đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4, Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty và các đơn vị thành viên được tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt như công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ, xử lý cán bộ vi phạm, xây dựng và bổ sung một số quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu duy trì hoạt động SXKD, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cùng với việc nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình, tập thể và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy các cấp đã đề ra được những phương hướng phấn đấu và giải pháp thiết thực, có hiệu quả với các biện pháp cụ thể, với mốc thời gian rõ ràng để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém. “NQTW4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là bước đi ban đầu quan trọng để đưa việc phê bình và tự phê bình trong Đảng trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới” – Đồng chí Nghiêm Văn Bang nhấn mạnh.

Đánh giá về những kết quả và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, đồng chí Nghiêm Văn Bang cho biết:  Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh” đã được Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là NQTW4 khóa XI về xây dựng Đảng, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã tiếp nối việc thực hiện cuộc vận động trong những năm trước đây, đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trong cán bộ, Đảng viên của Tổng công ty.

Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong rèn luyện và tu dưỡng, đạo đức lối sống mỗi người, nhất là cán bộ, Đảng viên…

Tại buổi làm việc, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã kiến nghị và đề xuất một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả NQTW4 khóa XI và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới cũng như trả lời một số những câu hỏi của đoàn kiểm tra. Đồng chí Nghiêm Văn Bang cho biết, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục bám sát Chương trình hành động với các giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài để tổ chức thực hiện, để kiểm điểm hàng năm, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thay mặt Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, quyết tâm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HUD trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hành động để xử lý, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm cũng như trong chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc thực hiện tốt việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp khắc phục tiếp các vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được đặt ra trong Chương trình hành động số 698-CTr/ĐU ngày 15/4/2013 của Đảng ủy Tổng công ty; đồng thời yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xây dựng cụ thể chương trình, nội dung lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị theo từng năm, xác định rõ việc làm cụ thể với từng tổ chức đảng, đảng viên, CBVNV lao động để việc triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực hơn.

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị tin tưởng rằng, Tổng công ty sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, xứng đáng với Danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *